Projekt Pracuj!

To nowy projekt Stacji Rekrutacji i Fundacji Aktywizacja Bez Granic. Wspólnie działamy na rzecz aktywizacji zawodowej i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez program dedykowanych szkoleń zawodowych.

Osoby
Wózek

Posiadasz niepełnosprawność
w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Wózek

Masz niepełnosprawność sprzężoną?

Wózek

To nie są przeszkody w znalezieniu pracy!

Wózek

Zgłoś się do ogólnopolskiego programu „Pracujemy!

Zespół.

Projekt „Pracujemy” wystartował.
Będzie trwał przez najbliższe dwa lata (do czerwca 2023 roku).

Uczestnikiem programu mogą być osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe. Osią tego wyjątkowego projektu są szkolenia, pozwalające zmienić lub podnieść kwalifikacje zawodowe osób zakwalifikowanych do programu i pomoc w znalezieniu zatrudniania wykorzystującego nowo nabyte umiejętności.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Nie czekaj, zgłoś się już dziś i sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu!
Projekt pn. „Pracujemy!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność