REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNTOWEJ STACJAREKTURACJA.PL

 

 

NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE:

 

1)      „Regulamin” – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej, a także warunki i zasady świadczenia Usług pośrednictwa prezentowanych na Stronie Internetowej.

2)      „Usługodawca” – HR for Business spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271377, NIP: 8971723047, REGON: 02043683900000. Usługodawca posiada status agencji doradztwa personalnego i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3)      „Użytkownik” – osoba fizyczna która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także osoba, która korzysta z Usług pośrednictwa świadczonych przez Usługodawcę i wskazanych w Regulaminie.

4)      „Formularz zgłoszeniowy” – zawarty na Stronie Internetowej formularz umożliwiający przesłanie Usługodawcy danych Użytkownika, celem świadczenia przez Usługodawcę Usług pośrednictwa.

5)      „Pracodawca”- podmiot, którego oferty pracy są publikowane na stronie stacjarekrutacja.pl i którego dotyczą Usługi pośrednictwa świadczone przez Usługodawcę.

6)      „Strona Internetowa”- strona www.stacjarekrutacja.pl.

7)      „Usługi pośrednictwa”- usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie Formularza zgłoszeniowego.

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Niniejszy regulamin odnosi się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej stacjarekrutacja.pl w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm).

2.       Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i warunki świadczenia usług prezentowanych na stronie internetowej stacjarekrutacja.pl przez administratora, będącego jednocześnie usługodawcą.

3.       Administratorem strony internetowej stacjarekrutacja.pl jest spółka pod firmą HR for Business Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271377, NIP: 8971723047, REGON: 02043683900000.

 

Dane do korespondencji:

HR for Business Sp. z o.o

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

e-mail: praca@stacjarekrutacja.pl, numer infolinii: +48 71 711 01 44

 

4.       Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie Internetowej każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin znajduje się i jest możliwy do pozyskania w odnośniku (linku) zlokalizowanym w stopce strony internetowej.

5.       Na żądanie Użytkownika, Usługodawca udostępni niniejszy Regulamin w dodatkowy sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kandydata.

6.       Usługodawca może porozumiewać się z Użytkownikiem pisemnie (listownie) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail).

7.       Usługi prezentowane na Stronie Internetowej są świadczone przez Usługodawcę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.       Usługodawca udostępnia Stronę Internetową oraz świadczy określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną w celu: 1) promocji usług 2) umożliwienia składania zapytań dotyczących usług 3) umożliwienia skorzystania z Usług pośrednictwa, przy użyciu funkcjonalności zawartych na Stronie Internetowej.

2.       Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

3.       Użytkownik ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania ze Strony Internetowej.

4.       Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony Internetowej lub o przesłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail) o woli zakończenia usługi (np. otrzymywanie informacji handlowej).

5.       Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Strony Internetowej w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej, i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości. 

6.       Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną tam gdzie jest to wymagane, poprzez weryfikację Użytkownika za pośrednictwem odpowiednio: kontaktu telefonicznego lub adresu poczty elektronicznej (e-mail). 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.       Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej następuje z chwilą jej wyświetlenia na ekranie urządzenia, a zakończenie korzystania, następuje z chwilą jej zamknięcia w przeglądarce internetowej.

2.       Usługodawca w ramach prowadzonego Strony Internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

1)    udostępnieniu Formularza Zgłoszeniowego;

2)    subskrypcji informacji handlowej (Newsletter), polegającej na przesyłaniu pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), biuletynu informacyjnego dotyczącego promocji usług lub informacji o nowych usługach Usługodawcy.

3)    przesyłania automatycznych informacji marketingowych o usługach i akcjach marketingowych, od  Usługodawcy przy użyciu podanego numeru telefonu oraz adresu e-mail.

 

4.USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDOSTĘPNIENIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

1.       Usługa rozpoczyna się poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej przez Użytkownika następujących pól tekstowych formularza, stanowiących dane Użytkownika tj.:

1)      Imię i nazwisko;

2)      Numer telefonu;

3)      Adres e-mail;

4)      Branża (preferowana branża zatrudnienia);

5)      Miejscowość (preferowane miejsce zatrudnienia);

2.       Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że podane w nim dane dotyczą jego osoby, są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług pośrednictwa.

3.       Z chwila otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza, zawierającego co najmniej adres e-mail lub numer telefonu, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług pośrednictwa na rzecz Użytkownika.

 

 

5.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCA NA PRZESYŁANIU INFORMACJI MARKETINGOWYCH

 

1.  Subskrypcja informacji handlowej, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę może być świadczona na rzecz Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

2.  Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego, odrębnie Użytkownik może  także wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych w sposób automatyczny także przy użyciu telefonu (SMS).

3.  Na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika zostaje przesłana wiadomość elektroniczna (e-mail) z potwierdzeniem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub przy użyciu komunikatu SMS.

4.  Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz chęci otrzymywania informacji handlowej może nastąpić w każdej dostępnej formie (np. poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość elektroniczną (e-mail), co spowoduje zaprzestanie subskrypcji informacji handlowej.

5.  Klauzula informacyjna stanowiąca odrębny dokument, zawiera informację w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych    w zakresie prowadzonych przez Usługodawcę usług,  w tym w szczególności rekrutacyjnych (m. in. w aspekcie: kierowania ogłoszeń rekrutacyjnych/kontaktu telefonicznego, SMS lub e-mail w zakresie uzyskanych zgód), .

 

 

6.ZASADY REALIZACJI USŁUGI POŚREDNICTWA

 

1.       Z chwila otrzymania przez Usługodawcę, wypełnionego przez Użytkownika Formularza zgłoszeniowego, następuje zawarci umowy o świadczenie przez Usługodawcę Usług pośrednictwa.

2.       Umowa o świadczenie Usług Pośrednictwa jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy począwszy od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego.

3.       Umowa o świadczenie Usług pośrednictwa może być rozwiązana przez każdą przez Stron w każdej chwili, poprzez przesłanie oświadczenia do drugiej strony w formie dokumentowej np. wiadomość e-mail.

4.       Usługi pośrednictwa świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegają na:

1)      bieżącym kontakcie z Użytkownikiem w celu przedstawienia posiadanych ofert pracy;

2)      dopasowaniu posiadanych w bazie przez Usługodawcę ofert Pracodawców do kompetencji i doświadczenia Użytkownika.

3)      organizowaniu lub pośredniczeniu w organizacji spotkań rekrutacyjnych.

4)      udzielaniu odpowiedzi lub informacji na pytania Użytkowników, w szczególności dotyczących zawartych na Stronie Internetowej ofert pracy.

 

7.WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu przez Użytkownika ze Strony Internetowej następuje z chwilą jej wyświetlenia w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego Użytkownik, a rozwiązanie takiej umowy następuje z chwilą zaniechania korzystania ze Strony Internetowej, to jest z chwilą zamknięcia Strony Internetowej w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

8.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.       Usługodawca świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności.

2.       Usługodawca oraz użytkownik są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa.

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Użytkownik będący Konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

2.       Termin na odstąpienie od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia rozpoczęcia korzystania z usługi przez Użytkownika, w szczególności w zakresie Usługi świadczonej na podstawie Formularza zgłoszeniowego.

3.       Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

4.       Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Użytkownikowi, po wykonaniu usługi (spełnieniu świadczenia) przez Usługodawcę w odniesieniu do tej wykonanej usługi, jeżeli usługa została zrealizowana w terminie na odstąpienie na wyraźną zgodą Użytkownika.

 

10.REKLAMACJE

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej w tym Formularza zgłoszeniowego, Użytkownik może składać w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: praca@stacjarekrutacja.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy tj.  HR for Business Sp. z o.o ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

2.       Użytkownik w kierowanej do Usługodawcy wiadomości zawierającej reklamację powinien podać następujące informacje:

1) określenie przedmiotu reklamacji,

2) datę złożenia reklamacji,

3) datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

4) uzasadnienie reklamacji lub okoliczności, jakich reklamacja dotyczy;

5) dane Użytkownika do kontaktu;

3.       Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w takim sam sposób w jaki reklamacja została złożona przez użyty Użytkownika nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

 

11.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

4.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

5.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6.       Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

12.POUFNOŚĆ

1.       Każda ze Stron zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich tajemnic handlowych i informacji poufnych, które zostały przekazane przez drugą stronę, a w szczególności wszelkich danych o relacjach z użytkownikami i ich szczegółów, innych ważnych informacji takich jak plany, opisy realizacji usługi, specyfikacje produktów, informacje o procesach produkcyjnych i wszelkie inne informacje poufne udostępniane lub ujawniane przez strony w formie pisemnej lub w innej formie, w szczególności do niewykorzystywania powyższych informacji w sposób pośredni lub bezpośredni w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych lub nieprzekazywania w kontaktach biznesowych lub w celach konkurencyjnych na rzecz osób trzecich lub bezpośrednio lub pośrednio w inny sposób samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. 

2.       Umowa o zachowaniu poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są dostępne publicznie, bądź których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa lub na mocy nakazu sądowego, w szczególności orzeczeń. Jeżeli strona chce powołać się na którykolwiek z w/w wyjątków, wówczas spoczywa na niej obowiązek udowodnienia w tym zakresie.

3.       Strony nałożą obowiązek zachowania poufności zgodnie z powyższymi zasadami na wszystkie osoby zaangażowane do świadczenia usług bądź które w inny sposób otrzymują informacje poufne zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

13.METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

1.       W procesie korzystania z usługi elektronicznego Formularza zgłoszeniowego, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany zakresu zapytania do momentu kliknięcia przycisku przesyłającego formularz.

2.       Po przesłaniu Formularza zgłoszenia można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: praca@stacjarekrutacja.pl.

3.       Po dokonaniu korekty Usługodawca przesyła wiadomość pocztą elektroniczna (e-mail) na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub za pośrednictwem wiadomości SMS ( jeżeli Użytkownik nie podał adresu e-mail).

 

14.WYMAGANIA TECHNICZNE

1.       Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie po spełnieniu poniżej wskazanych, niezbędnych wymagań technicznych:

1)      komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów

2)      dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

3)      posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

4)      przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów w formacie HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www: Internet Explorer wersja ≥ 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach nie niższych niż obsługujące Stronę Internetową.

5)      klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

15. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: 

1) złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

2) programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które

gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);

5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;

6) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

2.       Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer, urządzenia mobilne i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

3.       W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.

 

 

16.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej jest:

HR for Business Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271377, NIP: 8971723047, REGON: 02043683900000, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.       Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych, reguluje klauzula informacyjna oraz Polityka Cookies, dostępne za pośrednictwem linku dostępnego na Stronie Internetowej.

3.       W związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jej realizacją oraz ewentualną zmianą lub rozwiązaniem, a także w zakresie udzielania informacji o świadczonych usługach, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do wykonania takiej umowy lub udzielenia informacji, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.       Niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na zawarciu umowy o świadczenie usługi lub złożeniu zapytania jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

1)      nazwisko i imię (imiona), 

2)      numer telefonu,

3)      adres e-mail,

5.       Podanie niezbędnych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak (w tym niepełne podanie), spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie usługi Formularza zgłoszeniowego.

6.       Dla celów marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowej możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jedynie po wyrażeniu przez niego zgód na otrzymywanie takich informacji. 

7.       W przypadkach, określonych w pkt. 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pola checkbox.

8.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie usługi  dotyczącej otrzymywania informacji handlowej  oraz zgoda na potrzeby  prowadzenia marketingu bezpośredniego jest dobrowolna i mogą być w każdej chwili odwołane, jednakże odwołanie którejkolwiek ze zgód spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na otrzymywaniu informacji handlowych.

9.       Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1)      oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4;

2)      oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownika

3)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4)      informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 

 

17. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1.       Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 

2.       Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowanie w sposób sprzeczny z prawem w technologię Strony Internetowej.

 

 

18. PRAWA AUTORSKIE

1.       Strona Internetowa wraz z jej zwartością jest chroniony prawem autorskim.

2.       Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy praw, w szczególności licencji, do korzystania z poszczególnych utworów i rozwiązań prezentowanych w postaci zawartości Strony Internetowej.

3.       Regulamin, klauzulę informacyjne, oraz Politykę Cookies Użytkownik może utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez ich wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie w pamięci komputera.

4.       Wszelkie pozostałe materiały graficzne, treść oraz opisy usług dostępne na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być modyfikowane, kopiowane oraz rozpowszechniane bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy.

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.       Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w języku polskim oraz  zgodnie z  przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie Użytkownika są dla niego korzystniejsze i przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej

6.       Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaną poddane sądom właściwym  według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jednakże w przypadku, jeśli przepisów dotyczących jurysdykcji, które obowiązują w państwie Użytkownika nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawach związanych z usługami oraz umową zawartą za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie ostatnie, zastosowanie mają w szczególności przepisy:

1)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

3)      ustawy z dnia  10 maja 2018 roku o  ochronie danych osobowych,

4)      rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

8.       Usługodawca dopuszcza prawo dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak:

1)      zmiany szaty graficznej strony internetowej, mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

2)      zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną,

3)      względy techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

4)      wprowadzenia nowych usług, zmiana danych Usługodawcy, doprecyzowanie zasad już istniejących, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług, w szczególności wskutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,

5)      zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy. 

5.       Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Użytkownika lub Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, do których to czynności stosuje się treść Regulaminu obowiązującą w momencie dokonania czynności prawnej.

6.       Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji ich na Stronie Internetowej z jednoczesnym wskazaniem przez Usługodawcę daty opublikowania i obowiązywania zmian.

7.       Usługodawca powiadomi Użytkownika, o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy, o ile Użytkownik taki adres wskazał Usługodawcy. 

8.       W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu.

9.       Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki umowy o świadczenie usługi, mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez Usługodawcę.

10.   Data publikacji Regulaminu: 12 lipca 2021 r.

 

 

Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność